Regulamin


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LA- PAULA.PL

1. Właścicielem sklepu La Paula, działającego pod adresem www.la-paula.pl jest Paulina Bryl prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: La Paula Paulina Bryl wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ulicy Jana Czernego 4/16, NIP: 9282091164; REGON: 380426492; e-mail: sklep@la-paula.pl .

2. Niniejszy regulamin stanowiący integralną część Transakcji pomiędzy Klientem, a sklepem La Paula, zostaje udostępniony zgodnie z wymogami art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.), a równocześnie stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego przewidzianego treścią art. 12 ust.1 oraz art. 18 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz.827).

3. Przed złożeniem zamówienia należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Dokonując zakupu w sklepie internetowym Klient akceptuje postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów do Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z Kodeksem cywilnym i innymi ustawami, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły Umowy Sprzedaży Towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

 

§ 1 Definicje

Strona – serwis internetowy www.la-paula.pl.
Sklep internetowy – prowadzony przez La Paula Paulina Bryl w oparciu o stronę serwis sprzedaży on-line, w ramach którego Klienci mają możliwość nabywania towarów.
Towar – produkt oferowany Klientowi przez La Paula Paulina Bryl za pośrednictwem sklepu Internetowego.
Klient – osoba fizyczna korzystająca ze strony, w tym dokonująca transakcji, lub osoba prawna względnie jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, w imieniu której dokonywana jest transakcja.
Zamówienie – oświadczenie Klienta o zakupie towaru oferowanego przez La Paula Paulina Bryl za pośrednictwem sklepu internetowego, sporządzone przez prawidłowe wypełnienie formularza dostępnego na stronie, wskazujące m.in. dane Klienta (a także ewentualne dane osoby działającej w imieniu Klienta) oraz towar, który Klient zamierza nabyć za pośrednictwem sklepu internetowego.
Transakcja – umowa pomiędzy Klientem, a La Paula Paulina Bryl, której przedmiotem jest zakup przez Klienta towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, na podstawie zamówienia złożonego przez Klienta i potwierdzonego przez La Paula Paulina Bryl.
Płatność – świadczenie pieniężne Klienta dokonywane z tytułu transakcji.
Koszyk - element funkcjonalny sklepu, który umożliwia Klientowi dokonanie zakupów za pomocą strony www.la-paula.pl.
Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt.
Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysyłki.

Newsletter - należy przez to rozumieć biuletyn informacyjny dotyczący nowości oraz promocji w Sklepie internetowym, na subskrybowanie którego Klient wyraził zgodę poprzez podanie swojego adresu e-mail w polu „Newsletter”.

§ 2 Postanowienia ogólne i wymogi techniczne

1. Dostęp do Regulaminu każdy Klient może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez odnośnik „Regulamin” umieszczony na stronie Sklepu internetowego, a także poprzez zapisanie jego wersji PDF na wybranym przez siebie nośniku .

2. W celu dokonania transakcji Klient powinien dysponować urządzeniem z dostępem do Internetu (dla komputerów – przeglądarka internetowa w wersji aktualnej dla danego systemu operacyjnego; dla urządzeń przenośnych – aktualna wersja przeglądarki internetowej wbudowanej w urządzenie) z minimalną rozdzielczością ekranu: 1024 x 768.

3. La Paula Paulina Bryl nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania strony na urządzeniu Klienta w przypadku niespełnienia minimalnych wymogów określonych w niniejszej części.

4. Klient korzystający ze strony, zamierzający dokonać transakcji lub założyć własne konto na stronie, powinien posiadać adres email.

5. W systemie komputerowym Klienta korzystającego ze strony mogą zostać zapisane (o ile Klient nie zablokuje powyższych funkcjonalności w swojej przeglądarce internetowej) pliki cookies, tj. informacje przekazywane przez serwer strony na komputer Klienta, z zastrzeżeniem, że dla serwera strony czytelne będą jedynie informacje pozostawione przez ten serwer oraz wtyczka ActiveX do obsługi informacji przekazywanych przez stronę.

6. Przesyłanie danych przez Klienta zabezpieczone jest protokołem SSL, co umożliwia przekazywanie informacji pomiędzy urządzeniem Klienta, a stroną w sposób zaszyfrowany.

7. W celu zabezpieczenia własnego urządzenia oraz informacji pozostawionych na stronie Klient powinien postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami bezpieczeństwa w sieci.

§ 3 Zasady korzystania ze Sklepu

1. Klient, przekazując swoje dane w ramach korzystania ze sklepu posiada obowiązek podawania informacji prawdziwych. Klient nie może przekazywać treści niezgodnych z prawem, a w szczególności:

•    treści powszechnie uznanych za obraźliwe lub sprzeczne z dobrymi obyczajami,
•    treści zawierających informacje nieprawdziwe,
•    treści zawierających informację niechcianą (tzw. Spam),
•    treści oraz/lub plików, które mogą zakłócić prawidłowe funkcjonowanie strony.

2. W przypadku naruszenia przez klienta powyższych postanowień, La Paula Paulina Bryl może zablokować dostęp do strony, zablokować konto klienta, a także powiadomić właściwe organy o podejrzeniu naruszenia przepisów prawa. Ponadto La Paula Paulina Bryl może domagać się naprawienia szkody poniesionej w wyniku bezprawnych działań klienta, a jednocześnie nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę poniesioną przez Klienta w wyniku jego działań niezgodnych z niniejszym postanowieniem lub innych działań stanowiących naruszenie prawa.

3. La Paula Paulina Bryl nie ponosi również odpowiedzialności za realizację Transakcji zgodnie z informacjami przekazanymi przez Klienta, jeżeli informacje te były nieprawdziwe (przede wszystkim w zakresie podanego adresu do doręczeń, numeru telefonu lub adresu email) i miało to wpływ na wykonanie transakcji.

§ 4 Zasady składania Zamówienia

1. Wszystkie produkty oferowane przez La Paula Paulina Bryl są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, a cany zawierają należny podatek VAT.

2. Towar zamówiony w ramach transakcji dostarczany jest zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granice.

3. Klient może dokonać transakcji, składając zamówienie przy użyciu formularza dostępnego na stronie.

4. Zamówienia na  towary można składać za pośrednictwem strony internetowej sklepu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, przy użyciu funkcji koszyk. Po skompletowaniu listy zamówień towarów, w obszarze koszyka Klient przechodzi do realizacji zamówienia.

5. W przypadku, gdy Klientem  jest zalogowany posiadacz konta Klienta, przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia jako Klient zalogowany.

6. W przypadku, gdy Klient nie jest zalogowanym posiadaczem konta Klienta, wybiera sposób składania zamówienia poprzez skorzystanie z formularza:
• „Stwórz konto”, przy użyciu konta Klienta, które zostanie zarejestrowane; wówczas Klient dokonuje rejestracji konta Klienta i przy jego użyciu przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia;
• „Szybkie zakupy”, z pominięciem użycia konta Klienta; wówczas Klient przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia;
• „Zaloguj się”, przy użyciu posiadanego konta Klienta; wówczas Klient przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia.

7. Dla potrzeb złożenia zamówienia i dokonania transakcji, klient nie ma obowiązku zakładania własnego konta na stronie. Konieczne jest jednak, aby Klient wskazał dane umożliwiające kontakt i wysyłkę zamówionego towaru, a także właściwe wystawienie prawem wymaganych dokumentów transakcji (takich jak faktura VAT).

8. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem sklepu internetowego. Prawidłowo złożone zamówienie zostaje potwierdzone informacją zwrotną, zawierającą numer identyfikacyjny zamówienia oraz komplet danych podanych przez Klienta przy składaniu zamówienia (względnie dane pochodzące z konta Klienta), przekazaną na podany przez Klienta adres email. W braku potwierdzenia zamówienia w przeciągu 10 minut, Klient powinien skontaktować się ze sklepem internetowym na adres email: sklep@la-paula.pl.

9. Przeglądając ofertę należy wybrać produkt, a następnie dodać do koszyka poprzez kliknięcie przycisku „do koszyka”. Po wybraniu produktów następuje etap realizacji zamówienia, w tym celu należy wybrać formę dostawy oraz formę płatności, a następnie kliknąć przycisk „Zrealizuj Zamówienie”.

10. W celu usprawnienia procesu składania zamówień w przyszłości, klient może zarejestrować swoje konto. Rejestracja konta daje możliwość podglądu w historię zamówień, brak konieczności wypełniania formularza z danymi przy następnym zamówieniu. W każdej chwili można zmienić swoje dane oraz ustawienia konta.

11. Realizacja złożonego przez Klienta zamówienia rozpocznie się dopiero po otrzymaniu przez La Paula Paulina Bryl potwierdzenia poprawnego dokonania płatności, chyba że wybrano formę zapłaty "za pobraniem". Zamówienie zostanie automatycznie anulowanie w przypadku braku wpłaty w ciągu 3 dni kalendarzowych, chyba że wybrano formę zapłaty "za pobraniem".

12. W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie, Klient jest bezzwłocznie informowany i podejmuje decyzje o częściowej realizacji zamówienia, jego modyfikacji lub anulowania. W razie dokonania płatności klient otrzyma zwrot należności w ciągu 7 dni.

13. Zrealizowanie zamówienia zostanie potwierdzone wiadomością e-mail, przesłaną na adres e-mail, podany przez klienta w formularzu.

§ 5 Dostawa

1. Wysyłka zamówionego towaru następuje w terminie od 1 do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia i dokonania płatności (w przypadku przesyłek „za pobraniem” – od daty złożenia zamówienia). W przypadku niemożności realizacji transakcji we wskazanym terminie klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie oraz o przewidywanym terminie wykonania transakcji na adres email wskazany w zamówieniu. W takiej sytuacji Klient może dokonać modyfikacji zamówienia w sposób uzgodniony z pracownikiem sklepu internetowego lub odstąpić od transakcji składając oświadczenie woli w tym zakresie w formie wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres email sklep@la-paula.pl, przy czym oświadczenie takie wysłane poza dniami lub godzinami 9.00-17.00, uważa się za złożone o godzinie 9.00 w najbliższym dniu roboczym. Powyższe uprawnienie do odstąpienia od transakcji jest niezależne od opisanego poniżej uprawnienia do odstąpienia od umowy.

2. Do każdego zamówienia wystawiany jest rachunek lub faktura VAT po skompletowaniu i przygotowaniu do wysyłki towarów objętych zamówieniem.

3. Ceny towarów dostarczanych w ramach transakcji nie zawierają kosztów dostarczenia.

4. Koszty dostarczenia towarów w ramach transakcji ponoszone są przez klienta. Koszty dostarczenia klient pokrywa w chwili dokonywania płatności.

5. Klient ma możliwość odbioru towaru osobiście, po wcześniejszym uzgodnieniu.

6. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem Poczty polskiej. Koszty dostawy wynoszą:
Dostawa w kraju (przedpłata)
    • paczka pocztowa - 14zł (do 1kg)
    • paczka pocztowa – 16 zł (powyżej 1kg).
Dostawa w kraju (za pobraniem)
    • paczka pocztowa – 21 zł.
Dostawa międzynarodowa (przedpłata)
    • paczka pocztowa – 35 zł (do 1kg)
    • paczka pocztowa – 59 zł (powyżej 1kg).

7. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.

8. Jeśli Klient w momencie odbioru przesyłki od dostawcy zauważy uszkodzenia mechaniczne budzące niepokój, prosimy o sporządzenie wraz z dostawcę protokołu szkody oraz niezwłoczne zawiadomienie La Paula Paulina Bryl.

§ 6 Płatności

1. Ceny na stronie podawane w złotych polskich lub funtach są cenami brutto, zawierają podatek VAT.

2. W ramach wykonania transakcji, klient może dokonać płatności w jednej z następujących form:
a) przelew zwykły na rachunek bankowy La Paula Paulina Bryl

ING Bank Śląski

80 1050 1298 1000 0097 0165 3033 (dla przelewów krajowych)
PL 80 1050 1298 1000 0097 0165 3066 (dla przelewów zagranicznych)

Kod BIC (Swift): INGBPLPW

Dane do przelewu:

La Paula Paulina Bryl

ul. Siemińskiego 25

44-100 Gliwice

b) płatność „za pobraniem”, tj. dokonanie płatności gotówką przy odbiorze zamówionego towaru, do rąk doręczyciela, za pokwitowaniem.

3. Na wniosek Klienta, rachunek lub faktura VAT z tytułu dokonanej sprzedaży mogą zostać wysłane w formie elektronicznej.

4. Klient dokonujący płatności opisanej w ust.2a powinien dokonać płatności w terminie 3 dni od daty złożenia zamówienia. W przypadku upływu terminu, o którym mowa w poprzednim zdaniu,  La Paula Paulina Bryl uprawniona jest do braku realizacji zamówienia.

5. W tytule dokonywanej płatności należy podać imię i nazwisko, adres do wysyłki oraz numer Zamówienia otrzymany przez Klienta.

6. Płatność uznaje się za dokonaną po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym w przypadku przelewu zwykłego albo z chwilą uiszczenia odpowiedniej kwoty doręczycielowi towaru w przypadku płatności „za pobraniem”.

§ 7 Odstąpienie od umowy

1. Klient ma prawo odstąpić od dokonanej transakcji w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez klienta weszła w posiadanie rzeczy.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy klient zobowiązany jest poinformować La Paula Paulina Bryl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane wraz z zwracanym towarem lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: sklep@la-paula.pl).

3. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępny do pobrania w linku pod niniejszym regulaminem.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Sklep jest obowiązany potwierdzić otrzymane oświadczenie o odstąpieniu.

5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy La Paula Paulina Bryl zwraca klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez La Paula Paulina Bryl), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym klient poinformował sklep o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty w pierwotnej transakcji, chyba że klient wyraźnie wskaże inny sposób.

6. La Paula Paulina Bryl może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Towar powinien zostać odesłany niezwłocznie na adres: La Paula Paulina Bryl ul. Siemińskiego 25, 44-100 Gliwice,  a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowano nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli towar zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni. Niezbędne jest także przesłanie dowodu zakupu (faktura lub paragon) oraz formularza odstąpienia od umowy, co usprawni procedurę zwrotu towaru.

8. W związku ze zwrotem towaru klient ponosi koszty odesłania zwracanego towaru.

9. Zwrotowi podlega tylko towar w oryginalnym opakowaniu (jeżeli takie posiadał), ze wszystkimi metkami. W przypadku zwrotu towaru w zniszczonym opakowaniu lub z oderwanymi metkami sklep może odmówić jego przyjęcia.

10. Uprawnienia opisane w niniejszej części nie dotyczą klientów, którzy dokonali transakcji w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

§ 8 Wymiana Towaru

1. Jeżeli klient chce dokonać wymiany towaru na inny rozmiar, kolor lub model powinien odstąpić od umowy zakupu oraz złożyć nowe zamówienie.

2. Pieniądze za zamówienie, którego ma dotyczyć zwrot, zostaną zwrócone, natomiast nowe zamówienie musi zostać opłacone lub zamówione za pobraniem.

3. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.

4. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

§ 9 Reklamacje

1. Sklep La Paula jako sprzedawca odpowiada wobec klienta za niezgodność z umową sprzedaży towaru zakupionego przez tego klienta. Na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady oraz określonych poniżej klient ma prawo złożenia reklamacji.

2. W przypadku zakupionego uszkodzonego towaru klient ma prawo odstąpienia od umowy a firma La Paula pokryje wszelkie koszty z tym związane lub osoba kupująca może zażądać obniżenie cen towaru lub wymianę na ten sam pełnowartościowy towar.

3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: ul. Siemińskiego 25, 44-100 Gliwice. Sklep La Paula zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

4. Reklamowany towar klient jest zobowiązany wysłać na adres: La Paula Paulina Bryl ul. Siemińskiego 25, 44-100 Gliwice, wraz z dołączonym formularzem reklamacji oraz paragonem fiskalnym lub fakturą VAT. Wzór formularza reklamacji dostępny do pobrania w linku pod niniejszym regulaminem.

5. Pamiętaj, że produkt musi być nowy, w nienaruszonym stanie, z metką, bez śladów użytkowania! Inaczej sklep nie może przyjąć produktu który został uszkodzony, naruszony przez klienta,

6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi klient. Wykonywanie uprawnień z tytułu rękojmi uzasadniające obciążenie La Paula Paulina Bryl kosztami dostarczenia towaru ma miejsce jedynie w przypadku, gdy reklamacja Klienta jest uzasadniona. W przeciwnym przypadku kosztami dostarczenia  Towaru obciążony zostanie Klient.

7. Informuje się, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa La Paula Paulina Bryl jest odpowiedzialna za wady fizyczne towaru, które istniały w chwili przejścia na Klienta niebezpieczeństwa lub wynikły z przyczyny, która tkwiła w towarze w tejże chwili. Na ogół nie traktuje się jako wad obciążających sprzedawcę:
a) uszkodzeń spowodowanych zwykłym, normalnym zużyciem towaru,
b) uszkodzeń mechanicznych towaru,
c) uszkodzeń spowodowanych nienależytym użytkowaniem towaru, w szczególności złą konserwacją lub brakiem konserwacji, przemoczeniem, używaniem w sposób niezgodny z przeznaczeniem, lub złym dopasowaniem.

8. Domniemywa się natomiast, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru.

9. Ze względu na ochronę, jaką zapewniają Klientowi uprawnienia przysługujące mu w oparciu o instytucję rękojmi, towar nie jest objęty dodatkowo gwarancją.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Sklep La Paula zobowiązuje się do dokładania należytych starań celem umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu oraz do udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych, związanych z jego działaniem. W razie wystąpienia nieprawidłowości lub przerw w funkcjonowaniu sklepu internetowego klient powinien poinformować niezwłocznie Sklep La Paula w formie pisemnej na adres: La Paula Paulina Bryl ul. Siemińskiego 25, 44-100 Gliwice lub mailowo pod adres: sklep@la-paula.pl .
2. Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu.
3. Sklep La Paula zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

4. La Paula Paulina Bryl nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu sklepu oraz nienależyte wykonywanie usług, spowodowane siłą wyższą, w stosunku do Klientów niebędących konsumentami oraz za korzyści utracone przez Klienta niebędącego konsumentem.

5. La Paula Paulina Bryl zobowiązuje się do prowadzania działań zmierzających do ochrony danych znajdujących się w koncie Klienta przed nieuprawnionym dostępem i użyciem. Klient ponosi odpowiedzialność za następstwa ujawnienia swojego loginu lub hasła osobom trzecim.

6. Wszelkie treści, elementy graficzne i zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej sklepu w celu prezentacji produktów są przedmiotem praw autorskich ich właścicieli.

7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy La Paula Paulina Bryl, a klientem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

9. Klient będący konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności uprawniony jest do:

a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży (podstawa prawna: art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, Dz.U.2017.1063 t.j.)

b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu z przedsiębiorcą (podstawa prawna: art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, Dz.U.2017.1063 t.j.).

c) uzyskania bezpłatnej pomocy w sporze z przedsiębiorcą korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (podstawa prawna: art. 45 ust.1 pkt. 5) ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz.U.2018.798 t.j.).

Pliki do pobrania

Regulamin.pdf

Formularz reklamacyjny.pdf

Formularz odstąpienia od umowy.pdf ( ZWROTU )

Polityka prywatności.pdf